Vedtægter for museet

§ 1 Hjemsted

”Den Selvejende Institution Hjemmeværnsmuseet” (Museet) er et selvejende kulturhistorisk landsmuseum.

Museet har hjemsted i Frøslevlejren i Aabenraa Kommune.

Museet blev åbnet for offentligheden den 15. juni 1988.

§ 2 Formål

Stk. 1. Museet skal gennem indsamling, registrering, opbevaring, forskning, formidling og oplysning inden for sit ansvarsområde, der omhandler det frivillige forsvar gennem tiderne og med vægten lagt på perioden fra besættelsestidens ophør, virke for sikringen af denne del af Danmarks kulturarv. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for såvel folkeoplysning som forskning.

Museet kan herudover påtage sig andet kulturformidlende arbejde, i det omfang et sådant er foreneligt med museets funktioner og idegrundlag.

Stk. 2. Effekter, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men kan søges henvist til andet relevant museum eller samling.

§ 3 Samarbejde

Stk. 1. Museet samarbejder med Hjemmeværnskommandoen mht. Hjemmeværnets historiske virksomhed gennem deltagelse i Hjemmeværnets Historiske Kommission (HHK).

Museet samarbejder med forsvarets øvrige museer især gennem Forsvarets Museumskommission (FOMU).

Hjemmeværnsmuseet er associeret Museum Sønderjylland og deltager aktivt i det regionale samarbejde.

Stk. 2 Museet er endvidere ansvarlig for, at Den Danske Brigade i Sverige (DANFORCE) opstiller og fremviser dennes historiske samling.

§ 4 Bestyrelse

Stk. 1. Museet ledes overordnet af en bestyrelse på indtil 15 medlemmer. Bestyrelsen er ulønnet og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen består af en personkreds omfattende bl.a.:

  • Formanden for ”Hjemmeværnets Historiske Kommission”,
  • Formanden for ”Hjemmeværnsmuseets Venner”,
  • Formanden for ”Mindefonden – Den Danske Brigade”,
  • Daglig leder af Hjemmeværnsmuseet
  • Et medlem udpeget af og blandt museets frivillige hjælpere,
  • Et medlem udpeget af Hjemmeværnskommandoen.

Stk. 3. Hvor der ikke er tale om medlemmer udpeget udefra, jfr. stk. 2., er bestyrelsen selvsupplerende, idet nye medlemmer skal kunne accepteres af Hjemmeværnsledelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, forretningsfører, museets daglige leder samt sekretær. Disse udgør sammen med formanden for ”Mindefonden – Den Danske Brigade” bestyrelsens forretningsudvalg. Konstitueringen gælder indtil forfald måtte indtræde.

Stk. 5. Forretningsudvalget kan i fornødent omfang med henblik på løsning af særlige opgaver uddelegere og fordele arbejdet med løsning af sådanne opgaver såvel til den øvrige bestyrelse som til personer uden for bestyrelsen. Forretningsudvalget leverer de til opgavens løsning nødvendige oplæg og yder i øvrigt løbende bistand hertil.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, hvoraf mindst tre skal være medlemmer af forretningsudvalget, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Museet er underlagt den til enhver tid gældende museumslov og tilhørende bekendtgørelser.

Stk. 8. Museet tegnes af den samlede bestyrelse, forretningsudvalget eller to medlemmer af forretningsudvalget.

§ 5 Daglig ledelse

Stk. 1. Museets daglige drift og ledelse varetages af museets daglige leder.

Stk. 2. Museets budget-, regnskabs- og kassemæssige opgaver varetages af forretningsføreren inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer.

§ 6 Årsregnskab, revision og økonomi

Stk. 1. Museets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede regnskab skal foreligge senest den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger en revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret.

Stk. 4. Museets egenkapital forvaltes af forretningsudvalget.

Stk. 5. Forretningsføreren udarbejder forslag til budget for det kommende års aktiviteter ultimo i året forud for budgetåret og forelægger det for forretningsudvalget til godkendelse inden budgetårets begyndelse. Bestyrelsens godkendelse indhentes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 6. Museets daglige leder er inden for det godkendte budget ansvarlig for forvaltningen af museets daglige indtægter og udgifter. Lederen og forretningsføreren har hver for sig dispositionsret under hensyntagen til gældende forvaltningsregler.

§ 7 Kapital

Museets egenkapital udgjorde ved stiftelsen kr. 200.000,-.

§ 8 Udskillelse, deponering og sikring

Stk. 1. Museet må ikke udskille effekter fra samlingerne, jfr. dog § 2, stk. 2. Museet kan deponere effekter fra samlingerne ved andre museer og samlinger m.v.

Stk. 2. Museet skal træffe foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk m.v.

§ 9 Ændring af vedtægter

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske ved tiltrædelse af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 10 Museets nedlæggelse

I tilfælde af museets nedlæggelse træffer bestyrelsen i samarbejde med Hjemmeværnsledelsen beslutning om disponering af museets effekter og øvrige aktiver, dog således at museets pengemidler tilfalder et andet militærhistorisk museum eller samling.