Hjemmeværnsmuseets Venner

Af , 16. august 2017 10:13

Vedtægter

For

Hjemmeværnsmuseets Venner

 • 1 Foreningens navn er ”Hjemmeværnsmuseets Venner”, Frøslev
 • 2 Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til hjemmeværnsmuseet i Frøslevlejren, samt Gennemføre arrangementer, der kan fremme den historiske interesse.
 • 3 Som mellem kan optages personer, foreninger, institutioner eller organisationer.
 • 4 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastsættes på den årlige generalfor-samling. Medlemsretten ophører ved udtræden af foreningen eller såfremt kontingentet for afvigte regnskabsår ikke er betalt.
 • 5 Foreningens bestyrelse består af højst 11 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling. Valget gælder for ét år. Genvalg kan finde sted.
 • 6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og kartoteksfører. Bedyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf formand eller næstformand. Beslutning tages ved simpel majoritet. Bestyreren af kiosken H2 kan ikke vælges til bestyrelsen, men deltager ordentligvis i besyrel-sens møder. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens beslutninger.
 • 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningens årlige generalforsamling afholdes i Frøslevlejren normalt i oktober måned, så den falder sammen med kustodefesten.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Aflæggelse af reviderede regnskab.
 4. Bestyrelsens forslag til budget/aktivitet for indeværende og næstkommende år.
 5. Indkomme forslag (skal foreligge skriftligt ved formanden senest 1. september samme år)
 6. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af statsaut. Revisor eller 2 revisorer.
 9. Eventuelt.
 10. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forhandlinger.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt kræver det.

 • 8 Disponibelt overskud fra foreningen virksomhed overføres til hjemmeværnsmuseet.
 • 9 Beslutning om foreningens evt. ophævelse kan finde sted, hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og kan kun besluttes med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.       Vedtægterne er vedtaget på det stiftende møde den 4. maj 1990 og senest ændret ved generalforsamlingen den 3. oktober 2009.

Erling Christensen

Formand

 

Panorama Theme by Themocracy