Hjemmeværnsmuseets Venner – Vedtægter

Vedtægter for Hjemmeværnsmuseets Venner

§ 1. Foreningens navn er ”Hjemmeværnsmuseets Venner”.

§ 2. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til Hjemmeværnsmuseet i Frøslevlejren samt gennemføre arrangementer, der kan fremme den historiske interesse.

§ 3. Som medlem kan optages personer, foreninger, institutioner eller organisationer.

§ 4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemsretten ophører ved udtræden af foreningen, eller såfremt kontingentet ikke er betalt.

§ 5. Foreningens bestyrelse består af højst 9 medlemmer og 2 suppleanter. Formanden for Den Selvejende Institution Hjemmeværnsmuseet er født medlem af bestyrelsen. Formand vælges i ulige år, kasserer i lige år. De resterende bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

§ 6. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf formand eller næstformand. Beslutning tages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens beslutninger. Bestyreren af kiosken kan ikke vælges til bestyrelsen, men deltager ordentligvis i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§7. Formanden og kassereren har hver for sig dispositionsret under hensyntagen til gældende forvaltningsregler.

§8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Foreningens årlige generalforsamling afholdes i Frøslevlejren, så den falder sammen med kustodefesten. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 4. Bestyrelsens forslag til budget/aktivitet for indeværende og næstkommende år. 5. Indkomne forslag. (Skal foreligge skriftligt ved formanden senest 14 dage før generalforsamlingen) 6. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende år. 7. Valg af formand/eller kasserer. 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 9. Valg af statsautoriseret revisor eller 2 revisorer. 10. Eventuelt. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forhandlinger. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt kræver det.

§ 9. Disponibelt overskud fra foreningens virksomhed overføres til Hjemmeværnsmuseet efter ansøgning fra museet.

§ 10. Beslutning om foreningens evt. ophævelse kan finde sted, hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og kan kun besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Vedtægterne er vedtaget på det stiftende møde den 4. maj 1990 og tilrettet ved:
Generalforsamlingen den 4. maj 1991,
Generalforsamlingen den 1. maj 1993,
Generalforsamlingen den 6. maj 1995,
Generalforsamlingen den 5. maj 2001,
Generalforsamlingen den 3. oktober 2009,
Generalforsamlingen den 7. oktober 2017